برخی از مشتریان

لیست مشتریان

برخی از سازمانها و موسساتی که از نرم افزار ایمیل سرور فارسی میل فا به عنوان ایمیل سرور استفاده میکنند :

شهرداری مشهد

آموزش و پرورش خراسان رضوی

استانداری خراسان رضوی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

نمایندگی مدیران خودرو

و ….